Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van keukenonderdelen.nl
1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"Keukenonderdelen.nl":  gevestigd te Apeldoorn, met een verkooppunt aan de Kayersdijk 95-3 ,  7332 AM te Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamervan Koophandel en Fabrieken Apeldoorn onder nummer 66484901 ; "Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.
"Product": het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Keukenonderdelen.nl en u door of via Keukenonderdelen.nl binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen; "Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Keukenonderdelen.nl gesloten worden en waarbij Keukenonderdelen.nl partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en Keukenonderdelen.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Keukenonderdelen.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Keukenonderdelen.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Keukenonderdelen.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 Keukenonderdelen.nl heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Keukenonderdelen.nl zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Keukenonderdelen.nl de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Keukenonderdelen.nl te melden.
3.2 De overeenkomst tussen Keukenonderdelen.nl en u komt tot stand op het moment nadat u:
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Keukenonderdelen.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van keukenonderdelen.nl;
(b) vervolgens op de bestelbutton geklikt hebt op de website van Keukenonderdelen.nl;
(c) hierna (i) u bevestigd heeft dat de door u verstrekte gegevens juist zijn en (ii) het doen verwerken van uw betaling, door op de website van Keukenonderdelen.nl op "OK" te klikken,
(d) hierop van Keukenonderdelen.nl op uw e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat Keukenonderdelen.nl uw bestelling heeft ontvangen (de "Ontvangstbevestiging"). Indien van Keukenonderdelen.nl in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien uw bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door uw bestelde product te betalen. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.
3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) de prijs van het product;
(c) uw naam, klantnummer, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer;
(d) de leveringstermijn van het product;
(e) het bestelnummer van de overeenkomst;
(f) het e-mailadres en telefoonnummer van de afdeling van Keukenonderdelen.nl, waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.
3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en Keukenonderdelen.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Keukenonderdelen.nl.
3.5 De administratie van Keukenonderdelen.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Keukenonderdelen.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Keukenonderdelen.nl verrichtte leveringen. Keukenonderdelen.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erken u dit eveneens.
4. TRANSPORT EN BEZORGKOSTEN
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Keukenonderdelen.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Keukenonderdelen.nl. kunnen worden uitgesloten.
4.4 Bezorgkosten zijn nimmer inbegrepen in de verkoopprijs tenzij aangegeven/geoffreerd.
4.5 Bezorgkosten worden bij elke bestelling éénmaal per aflever/factuuradres gerekend.
4.6 Standaard bezorging houdt in het afleveren van één of meerdere producten tot de eerste drempel op de begane grond van een adres in Nederland (met uitzondering van de waddeneilanden). Verpakkingsmateriaal wordt nooit retour genomen. Wanneer u dit tevoren heeft aangegeven kunnen wij ook kosteloos uw oude apparaat retour nemen.
5. LEVERTIJD
5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de bestelling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen jou en Keukenonderdelen.nl. De door Keukenonderdelen.nl opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Keukenonderdelen.nl overschreden wordt, zal Keukenonderdelen.nl u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Keukenonderdelen.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Keukenonderdelen.nl te melden.
5.3 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland en Belgie.
6. AFKOELINGSPERIODE / retourname van goederen (herroepingsrecht)
6.1 Nadat u het door uw bestelde product hebt ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 14 dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Keukenonderdelen.nl te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.
gasveren, siliconen gevulde dempers, OP=OP artikelen en/of op maat vervaardigde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.
6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail) aan Keukenonderdelen.nl te melden. Na ontvangst van een Retourcode dient u het product onmiddelijk terug te sturen naar keukenonderdelen.nl. U dient zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen. Retourzendingen zonder retourcode kunnen niet worden geaccepteerd.
Als  u toch een bestelling of een deel van  uw bestelling terugstuurt zonder vooraf hiervan melding te hebben gemaakt en er geen retourcode is aangevraagd, zijn wij helaas genoodzaakt om behandelingskosten in rekening te brengen.
6.3 De factuurwaarde van uw bestelling  (incl. eventuele verzend- en/of behandelkosten) wat u heeft voldaan op het moment dat u de overeenkomst met Keukenonderdelen.nl ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Keukenonderdelen.nl binnen 14 dagen nadat Keukenonderdelen.nl het door uw geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen. Dit geldt alleen in het geval dat de gehele bestelling door u is geretourneerd. Indien u een deel van de bestelling retourneerd zullen er geen eventuele verzend- en/of behandelkosten door Keukenonderdelen.nl worden vergoed.
6.4 Keukenonderdelen.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Keukenonderdelen.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van keukenonderdelen.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Keukenonderdelen.nl u hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. Keukenonderdelen.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
7. MODELLEN / VOORBEELDEN
7.1 De door Keukenonderdelen.nl getoonde afbeeldingen, versterkte modellen of monsters zijn slechts voorbeelden. Geleverde producten kunnen hiervan afwijken.
8. GARANTIES
8.1 Op de door keukenonderdelen.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt tenzij anders vermeld wordt door Keukenonderdelen.nl. Deze garantie tast jouw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.
9. KLACHTEN
9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Keukenonderdelen.nl serieus in behandeling worden genomen.
9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van keukenonderdelen.nl (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).
9.3 Keukenonderdelen.nl zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Keukenonderdelen.nl zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) of telefonisch berichten.
10. PRIVACY
10.1 Keukenonderdelen.nl zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Keukenonderdelen.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan uw persoonlijk gerichte aanbiedingen.
10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld.
10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Keukenonderdelen.nl waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan Keukenonderdelen.nl voor het doen van aan uw persoonlijk gerichte aanbiedingen.
10.5 Indien u geen prijs stelt op het door of namens Keukenonderdelen.nl doen van aan uw persoonlijk gerichte aanbiedingen, kun u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Keukenonderdelen.nl laten weten. Keukenonderdelen.nl zal in al zijn aan uw persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Keukenonderdelen.nl zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van Keukenonderdelen.nl).
10.6 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Keukenonderdelen.nl te richten. Keukenonderdelen.nl zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij Keukenonderdelen.nl aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Keukenonderdelen.nl te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Keukenonderdelen.nl zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Keukenonderdelen.nl hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Keukenonderdelen.nl uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen.
11. KLANTENSERVICE VAN KEUKENONDERDELEN.NL
Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:
Keukenonderdelen.nl,
Kayersdijk 95-3 , 7332 AM Apeldoorn
Telefoon : 055 - 5330300
E-mail: info@keukenonderdelen.nl.
12. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN
12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Keukenonderdelen.nl is Nederlands recht van toepassing.